Regulamin

Regulamin świadczenia usług oraz warunki przewozu firmy Gadmar

A. Niniejszy Regulamin świadczenia usług, zwany dalej „Warunkami Ogólnymi”, dotyczy przewozu Przesyłek międzynarodowych w relacji Polska-Wielka Brytania-Polska za pośrednictwem GADMAR z siedzibą w Trzebini, Polska.

B. Korzystający ze świadczonych usług Nadawca oświadcza, że bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Warunki Ogólne; wyżej wymienione Warunki Ogólne są nadrzędne wobec jakichkolwiek rozbieżnych warunków wyznaczonych przez Nadawcę. Niniejsze Warunki Ogólne nie będą zmieniane przez GADMAR ani przez Nadawcę.

§1 LIST PRZEWOZOWY

1.1. Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił LIST PRZEWOZOWY lub, że został on wypełniony przez GADMAR zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej GADMAR lub, że jest właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym LIŚCIE PRZEWOZOWYM podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne, jako właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki.

§2 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA NADAWCY

2.1. NADAWCA OŚWIADCZA ŻE:
2.1.1. Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego, odnoszącymi się do usług świadczonych przez GADMAR, z postanowieniami umów międzynarodowych, których Polska oraz Wielka Brytania jest stroną, a także z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju tranzytowym i docelowym. Na żądanie Nadawcy GADMAR wskaże kraje tranzytowe.

2.2. NADAWCA GWARANTUJE, ŻE:
2.2.1. Zawartość Przesyłki jest zgodna z opisem w LISCIE PRZEWOZOWYM, oraz, że zawartość Przesyłki nie należy do żadnej z kategorii Przesyłek nie transportowanych przez GADMAR zgodnie z Artykułem 10.
2.2.2. Adres Odbiorcy jest poprawny i kompletny (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu).
2.2.3. Zawartość Przesyłki powierzonej GADMAR jest zapakowana w sposób wytrzymujący warunki przeładunku i przewozu właściwe dla sektora transportu lądowego, opakowanie zapewnia bezpieczeństwo obrotu, nie naraża paczki na ubytek i uszkodzenie, jak też osób trzecich lub GADMAR na szkodę.
2.2.4. Wszystkie informacje wymienione w LIŚCIE PRZEWOZOWYM i wszelkich innych dokumentach są prawdziwe i kompletne.
2.2.5. Zabezpieczy GADMAR od wszelkich szkód wyrządzonych stronom trzecim i poniesie odpowiedzialność za wszelkie reklamacje, odszkodowania, kary pieniężne oraz koszty wynikające z uchybień Nadawcy wobec wymienionych Przepisów Prawnych i wynikających z nich powinności

2.3. W przypadkach opisanych w niniejszym artykule, Nadawca poniesie samodzielnie całkowite koszty i wydatki związane z przewozem danej wysyłki oraz wydatki poniesione w związku z jej zwrotem do Nadawcy oraz magazynowaniem.

2.4. GADMAR zastrzega sobie prawo odmowy przewozu lub kontynuowania przewozu Przesyłek, które mogą obniżyć jakość jej usług.

2.5. W celu wysłania powierzonych paczek GADMAR stosuje wszelkie zgodne z prawem sposoby i środki, a także współpracuje z różnorodnymi podwykonawcami, przedstawicielami, pośrednikami i przewoźnikami, których uważa się za z góry zaaprobowanych przez Nadawcę.

§3. KONTROLA PACZEK

3.1. GADMAR może sprawdzić zawartość paczki, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego czy przesyłka rzeczy odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE PRZEWOZOWYM lub dołączonym do niego protokole. GADMAR sparwdza także paczki pod kątem zgodność z regulaminem firmy.

3.2. GADMAR zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów w deklarowanej wstępnie przez Nadawcę wadze PACZEK i do korygowania cen.

§4. DOSTAWA PRZESYŁEK

4.1. Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie Przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru. (w związku z epidemią COVID-19 podpis odbiorcy nie jest wymagany).

§5 ZASTAW

5.1. GADMAR przysługuje prawo zastawu na paczkach/przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług oraz z tytułu opłat celnych lub innych uzasadnionych, dodatkowych kosztów powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy.

§6 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z ZASTRZEŻENIEM ART. 7 I ART. 8 PONIŻEJ, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PONOSZONEJ PRZEZ GADMAR W ZWIĄZKU Z ZAGUBIENIEM LUB USZKODZENIEM PRZESYŁKI OGRANICZA SIĘ DO NAJNIŻSZEJ Z 3 Z PONIŻSZYCH KWOT:

6.1. 200, 00 GBP

6.2. Wartość strat lub uszkodzeń jakie rzeczywiście odniosła Przesyłka,

6.3. Wartość rzeczywista zawartości Przesyłki określona w odniesieniu do kosztu jej opracowania lub zastąpienia, odtworzenia, rekonstrukcji, naprawy lub odsprzedaży w momencie lub miejscu jej spedycji bez uwzględnienia użyteczności handlowej lub korzyści prywatnej w tej zawartości.

§7 WYŁĄCZENIE SZKÓD POŚREDNICH

7.1. Odpowiedzialność GADMAR ogranicza się, z zastrzeżeniem Art.6, jedynie do bezpośrednich strat, które uprawniony poniósł. GADMAR w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia pośrednie, niezależnie od ich źródła i tego, czy GADMAR mógł wiedzieć o możliwości zaistnienia takiej szkody lub uszkodzenia. Dotyczy to, ale nie ogranicza się do strat z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub strat wynikających z umów oraz z niemożności użycia niektórych, lub wszystkich części zawartości Przesyłki.

§8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Mimo iż GADMAR zobowiązuje się dokonywać wszystkiego, co w jego mocy aby zapewnić szybką dostawę, GADMAR w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu opóźnionego odbioru, transportu i dostarczenia przesyłki/paczki, niezależnie od przyczyny takiego opóźnienia.

8.2. PONADTO GADMAR W ŻADNYM WYPADKU, POZA WINĄ UMYŚLNĄ LUB RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM, NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, USZKODZENIA, BŁĘDY I BRAKI DOSTAW SPOWODOWANE PRZEZ:

8.2.1. Działanie siły wyższej, przypadku lub przyczyny znajdującej się poza kontrolą GADMAR; jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków, zaniedbanie i zaniechanie ze strony Nadawcy, Odbiorcy, stron trzecich roszczących sobie prawa do Przesyłki, osób nie powiązanych z GADMAR, pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w przesyłkę przez Nadawcę lub GADMAR.

8.2.2. Naturę zawartości przewożonej Przesyłki ani żadną jej wadę, szczególną cechę i usterkę;

8.2.3. Skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne.

8.2.4. Nadawca zwolni GADMAR z wszelkich zobowiązań związanych z przewozem lub jego kontynuowaniem, jeśli okaże się, że – na skutek działania celowego lub przypadkowego – zawartość powierzonej GADMAR paczki/przesyłki należy do kategorii przesyłek nie transportowanych przez GADMAR zgodnie z Artykułem 10 lub podał niedokładny lub niewłaściwy opis zawartości Przesyłki i jej właściwie nie oznakował, podał niedokładny adres i to w założeniu, że działał świadomie albo nie, adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także wówczas gdy opakowanie Przesyłki nie jest odpowiednio wytrzymałe, zabezpieczone, może uszkodzić inne Przesyłki lub środki transportowe, właściwości Przesyłki uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków transportowych. W takich okolicznościach GADMAR może odmówić wykonania usługi lub od niej odstąpić zaś Nadawca w żadnym wypadku nie będzie pociągał GADMAR do odpowiedzialności a ponadto, jako gwarant GADMAR, zapewni obronę, zabezpieczy od szkód wyrządzonych stronom trzecim, przejmie roszczenia, szkody i odsetki, wszelkie kary pieniężne i wydatki związane z takimi okolicznościami.

§9 REKLAMACJA

9.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca/Odbiorca powinien sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby GADMAR w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia LISTU PRZEWOZOWEGO. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.

9.2. Żadne roszczenia o szkody i straty nie są dopuszczalne przed zapłaceniem całkowitych kosztów wysyłki i przewozu. Nadawca w żadnej formie nie może odejmować kwoty roszczenia od innych kosztów wysyłki i przewozu, które jest winien GADMAR

§10 TOWARY NIE TRANSPORTOWANE PRZEZ GADMAR

10.1. GADMAR nie przewozi towarów, a co za tym idzie może odmówić wykonania usługi lub odstąpić od jej wykonania w razie stwierdzenia, że zawartość Przesyłki jest objęta restrykcjami IATA, że towary, ze względu na wartość lub cechy, nie nadają się do transportu ze względów prawnych, lub bezpieczeństwa, że jest on ograniczony lub wyłączony na mocy ustawy Prawo Przewozowe, jak też na mocy innych przepisów prawa, umów i konwencji międzynarodowych, których Polska i Wielka Brytania jest stroną.

10.2. W szczególności GADMAR nie przewozi Przesyłek, których zawartością są:
– rzeczy niebezpieczne dla zdrowia lub mienia jak substancje łatwopalne, żrące, wybuchowe;
– gdy Przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR,
– narkotyki, leki lub środki psychotropowe,
– papierosy, alkohol i inne wyroby akcyzowe, wyroby tytoniowe, cygara. itp
– żywe zwierzęta lub rośliny,
– zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce,
– papiery wartościowe, bony towarowe, pieniądze, kamienie lub metale szlachetne, dzieła sztuki lub antyki, dokumenty itp.

10.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej GADMAR z tytułu wykonania usługi plus kwotę stanowiącą 50% wartości towaru wykluczonego w punkcie 10.2 regulaminu umieszczonego przez Nadawcę w przesyłce. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia GADMAR prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. Nadawca ponosi także wszystkie koszty związane z cłem / karami / grzywnami / mandatami oraz innymi powstałymi wskutek naruszenia przez Nadawcę regulaminu firmy GADMAR.

§11 KONWENCJE

11.1. Międzynarodowy transport drogowy podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) podpisanej w Genewie 19/05/1956 oraz Protokołowi CMR podpisanemu w Genewie 05/07/1978.

§12 TARYFY, CENNIKI

12.1. Obowiązujące taryfy i cenniki usług świadczonych przez GADMAR są dostępne na stronie internetowej: www.GADMAR.pl zakładka cennik.

§13 JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby GADMAR. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.

§14 DOSTĘPNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW

14.1. Niniejsze Ogólne Warunki znajdują się w siedzibie GADMAR oraz na stronie internetowej www.GADMAR.pl

14.2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na moje konto poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez GADMAR

§15 REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 06.06.2008.